فایل های دسته بندی علوم آزمایشگاهی - صفحه 1

دستگاه اسپکتروفتومتری

اسپكتروفتومتر یا طیف سنج یك دستگاه آزمایشگاهی اولیه است كه جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی كه واكنش آن‌ها از نوع End point هستند به كار می‌رود

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل