پروژه کارآفرینی شركت نساجي تك تاب ظريف (سهامی خاص)

دسته بندي : کارآفرینی » صنایع دستی
پروژه کارآفريني شركت نساجي تك تاب ظريف (سهامي خاص)در 42 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

چکيده................................................................................................................................ 1

فصل اول: معرفي شركت نساجي تك تاب ظريف

بخش اول: تاريخچه شركت............................................................................................... 4

بخش دوم: سرمايه و سهام شركت.................................................................................. 4

بخش سوم: موضوع شركت.............................................................................................. 5

بخش چهارم: مركز اصلي شركت..................................................................................... 5

بخش پنجم: اجزاي شركت................................................................................................. 5

بخش ششم: اداره امور شركت......................................................................................... 6

بخش هفتم: سال مالي و صورتحساب شش ماهه............................................................. 6

بخش هشتم: وضعيت پرسنل............................................................................................. 7
فصل دوم: حسابداري

بخش اول: حسابدار........................................................................................................... 9

بخش دوم: تعريف حسابداري........................................................................................... 9

بخش سوم: وضعيت مالي............................................................................................... 10

بخش چهارم: حساب....................................................................................................... 11

بخش پنجم: ثبت رويدادهاي مالي در اسناد حسابداري.................................................. 12

بخش ششم: سند پرداختي.............................................................................................. 15

بخش هفتم: ليست بيمه.................................................................................................... 16

بخش هشتم: تنخواه گردان............................................................................................. 17

بخش نهم: تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل.............................................................. 18

بخش دهم: صورت هاي مالي طبقه بنديشده.................................................................. 19

بخش يازدهم: بستن حساب ها....................................................................................... 33

فصل سوم: نتيجه گيري

نتيجه‌گيري ..................................................................................................................... 38

منابع................................................................................................................................ 39


چكيده:

شركت تك تاب ظريف در سال 1380 به ثبت رسيده و از سال 1382 توليد خود به صورت عادي آغاز كرد. سهام اين شركت به ميزان 100 سهم 000/000/25 ريالي به مبلغ 000/000/500/2 ريال مي باشد. اين شركت به صورت سهامي خاص اداره مي گردد. توليد گوني فعاليت اصلي شرت مي باشد. مجموع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق العاده بازرسي يا بازرسان اجزاي شركت هستند. شركت توليد هيئت مديره اي متشكل از 3 نفر اداره مي شود. مدير عاملي از بين هيئت مديره وظيفه انجام كارهاي جاري شركت را به عهده دارد. شركت در كل 105 نفر پرسنل دارد: 15 نفر در دفتر مركزي و 90 نفر در كارخانه.

قسمت مالي شركت توسط مدير مالي واداري اداره مي شود. و حسابدار، منشي و انبار دار زيرنظر او فعاليت مي كنند.يك حسابدار وظيفه هايي مانند: ثبت اسناد مثبته و انتقال آنها به دفتر روزنامه ، كل ومعين، تهيه وتنظيم ليست بيمه و تهيه صورت هاي مالي را به عهده دارد.

ابتدايي ترين كار يك حسابدار دريافت اسناد مثبته، تجزيه و تحليل آنها و ثبت آن در اسناد حسابداري است. وضعيت مالي هرشركت با دارايي، بدهي و سرمايه مشخص مي‌شود كه اجزاي معادله حسابداري را تشكيل مي دهند. دارايي هامنابع اقتصادي يك شركت است كه انتظار مي رود در آينده منفعتي براي شركت داشته باشد. بدهي ها تعهدات شركت در برابر افرادي خارج از شركت هستند و سرمايه تعهدات شركت نسبت به مالكين شركت . بنابراين:

دارايي= بدهي + سرمايه

براي طبقه بندي اطلاعات حسابداري ابزاري تحت عنوان حساب وجود دارد كه در دفتر كل موجود مي باشد. در طي دوره حسابدار با زدن سندهايي مانند بيمه، تنخواه گردان، بانك و ... وظايف خود را انجام مي دهد. در پايان دوره بايد وضعيت عملكرد موسسه مشخص شود. صورتحساب سود و زيان و ترازنامه و صورت حساب سرمايه صورت هاي مالي هستند كه عملكرد موسسه را نشان مي دهند و اطلاعاتي را در اختيار علاقه مندان به اطلاعات مالي شركت قرارمي دهند. در پايان نيز با بستن حساب هاي موقت و تهيه ترازآزمايشي اختتامي چرخه حسابداري كه در طول هر دوره مالي تكرارمي شود، به اتمام مي رسد.
بخش اول: تاريخچه شركت

شركت سهامي تك تاب ظريف در سال 1380 با شماره ثبت 181414 در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيد. در طول سال 80 كليه فعاليتهاي شركت درجهت ساخت ساختمان كارخانه انجام شد. در سال 1381 نيز كليه مراحل قبل از بهره برداري انجام گرفت. تا مهرماه 1382 توليد شركت بصورت آزمايشي بود، اما از آن تاريخ به بعد فعاليت اصلي كارخانه آغازشد. در آذر 1383 شركت تصميم به توسعه كارخانه گرفت با خريد 7 دستگاه ماشين الات جديد توليدي ميزان توليد، افزايش و كارخانه توسعه يافت. اين امر با خريد 6 دستگاه ماشين الات توليدي ديگر نيز در بهمن ماه 1384 تكرار گرديد. نحوه فروش محصولات توليدي از طريق نمايندگي هاي فروش انجام ميگيرد.
بخش دوم: سرمايه و سهام شركت

سهام اين شركت به ميزان 100 سهام 000/000/25 ريالي و به مبلغ 000/000/500/2 ريال مي باشد. كيه سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحد الشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور درماده 26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بوده و بايد به امضاي قلمي 2 نفر از مديران شركت كه از طرف هيئت مديره تعيين مي شوند رسيده و به مهر شركت ممحور گردد. در هنگام تاسيس مدت شركت نامحدود تعيين شد.


بخش سوم: موضوع شركت

1- توليدانواع گوني از عرض 30 سانتيمتر تا 25/2 متر وطول برش 40 سانتيمتر تا 175 سانتيمتر و واردات مواد اوليه و ماشين الات مربوط به آن و صادرات كالاي توليدي.

به طور كلي شركت مي تواند كليه عمليات و معاملات مالي، تجاري و صنعتي كه به طور مستقيم به تمام يا هر يك از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، مبادرت نمايد.
بخش چهارم: مركز اصلي شركت

مركز اصلي شركت تهران مي باشد. انتقال مركز اصلي شركت به نقاط ديگر در ايران منوط به تصميم مجمع عمومي فوق العاده است. تعيين و تغيير نشاني مركز اصلي شركت در داخل تهران بنا به تصويب هيئت مديره صورت خواهدگرفت. هيئت مديره مي تواند ثبت يا نمايندگي‌هايي در داخل يا خارج از ايران داير يا آنها را منحل نمايد.
بخش پنجم: اجزاي شركت

اجزاي شركت شامل مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق العاده و بازرس يا بازرسان است.

مجمع عمومي عادي- در پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي كه متشكل از سهامداران شركت مي باشد، تشكيل جلسه مي دهد. مجمع عمومي عادي وظيفه دريافت گزارش وپيشنهادات هيئت مديره و اتخاذ تصميم درمورد آنها، تصويب ترازنامه وحساب سود وزيان، تعيين هيئت مديره و بازرسان شركت را دارد. در كل كليه گزارشات مربوط به شركت بايد هر ساله به مجمع عمومي عادي ارائه گردد.

مجمع عمومي فوق العاده- در صورتيكه شركت تصميم به افزايش يا كاهش سرمايه بگيرد، تصميم به انحلال شركت نمايد، تغييري در اساسنامه يا نام شركت ايجاد شود مجمع عمومي فوق العاده ايجاد شده در مورد هر يك از مواردمزبور تصميم مي گيرد.
بخش ششم: اداره امور شركت

شركت بوسيله هيئت مديره مركب از 3 يا 5 نفر كه بوسيله مجمع عمومي عادي كه از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند، اداره مي گردد. مدت ماموريت مديران 2 سال است و در صورت انقضاي مدت آن، مديران سابق تا انتخاب مديران جديد كماكان مسئول امور شركت خواهند بود. هيئت مديره معمولاً ماهي يك بار تشكيل جلسه مي دهد تا تصميماتي جهت اداره شركت اتخاذ نمايد.

وظايف هيئت مديره عبارت است از:

انجام عمليات شركت، اقدام به هر گونه معاملات در جهت فعاليت شركت، كشيدن و امضاي چك ها، سفته و ...

همچنين هيئت مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين كند.
بخش هفتم: سال مالي وصورتحساب شش ماهه

سال مالي شركت روز اول فروردين ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال به پايان مي رسد.

هيئت مديره بايدطبق ماده 137 لايح قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت راتنظيم كرده به بازرسي تسليم نمايد.
بخش هشتم: وضعيت پرسنل

تعداد پرسنل شامل كاركنان اداري و توليدي 105 نفر مي باشد به شرح زير

15 نفر در دفتر مركزي واقع در تهران

90 نفر در كارخانه واقع در كاشان اين تعداد نفر در قسمت هاي مختلف كارخانه شامل واحدهاي توليدي، تعمير و نگهداري، برق و مكانيك فعاليت مي كنند.

كاركنان واحد توليدي با دريافت ماهانه 200 تن مواد اوليه اقدام به توليد مي كنند. ميزان توليد سالانه 000/400 رول گوني ميباشد كه 3% آن به عنوان ضايعات در نظر گرفته مي شود. نحوه مشخص نمودن استهلاك دارايي‌هاي ثابت نيز طبق روش پيشنهادي وزارت اقتصادي و دارايي مي باشد.
دفتر معين:

در بسياري از موارد واحدهاي تجاري به اطلاعاتي جزيي تر از آنچه كه در دفتر كل ثبت مي شود، نياز دارند. براي رفع اين مشكل از حساب هاي معين استفاده مي شود. حساب هاي معين مجموعه حساب هاي كمكي يا مكمل برخي از حساب هاي دفتر كل هستند.
بخش ششم: سند پرداختي

كشيدن چك يكي از امور مهمي است كه ممكن است روزانه چندين بار در شركت انجام شود. نزديك به 90% پرداخت هاي شركت تك تاب با كشيدن چك انجام مي شود و كمتر بصورت نقد خريدها، پرداخت وام و ... انجام مي شود. براي كشيدن يك چك جديد، ابتدا مدير مالي توسط سند پرداختي درخواست كشيدن چك جديد توسط مدير عامل را مي نمايد. بدين ترتيب كه در سند پرداختي تاريخ صدور چك، مبلغ چك، شخص يا شركت دريافت كننده چك، شماره حسابي كه توسط آن كشيده مي شود، شماره چك و علت صدور چك را مشخص مي كند و بعد از امضا به عنوان تهيه كننده سند، آن را به مدير عامل ارائه ميدهد. مدير عامل پس از بررسي و تاييد آن در قسمت تصويب شد سند، چك موردنياز رانوشته و در اختيار مدير مالي قرار مي دهد. مدير مالي نيز يك كپي از چك به همراه سند پرداختي را براي ثبت در سند حسابداري به واحد حسابداري ارائه داده و اصل چك پس از گرفتن رسيد دريافت، به دريافت كننده چك داده مي شود.


بخش هفتم: ليست بيمه

ليست بيمه ماهانه توسط حسابدار تهيه شده تا براي پرداخت حق بيمه، اطلاعات به طور كامل به تامين اجتماعي ارائه گردد. ليست بيمه در برنامه اكسل واحد حسابداري به طور آماده وجود دارد و ماهانه اطلاعات، وارد آن مي شود. در بالاي ليست، شماره كارگاه كه در سازمان تامين اجتماعي مشخص است، نام كارگاه يعني شركت تك تاب ظريف، نام كارفرما كه همان نام شركت است ، نشاني كارگاه ونام شعبه تامين اجتماعي كه حق بيمه بايد به آن شعبه واريز گردد. وجود دارد.

در قسمت بعد مشخصات بيمه شده به طور كامل وارد مي شود، يعني نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه ياگذرنامه، نام پدر، شماره بيمه شده، شغل و جنسيت، روزهاي كاركرد شامل تاريخ آغاز به كار، تاريخ ترك و روزهاي كاركرد.

مرحله بعد وارد كردن ميزان حقوق ومزاياي هر كارگر مي باشد. دستمزد روزانه، ماهانه، مزاياي ماهانه مشمول، جمع دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول ، جمع دستمزد و مزاياي ماهانه مشمول و غير مشمول و حق بيمه سهم بيمه شده بايد به تفكيك واردگردد. سپس كسورات و مبلغ قابل پرداخت به هر يك از كاركنان مشخص مي شود. در زير صفحه نيز جمع حق بيمه سهم كارفرما،جمع 3% بيمه بيكاري وجمع كل بيمه پرداختي وجود دارد كه با محاسبات لازم در جاي خود مبالغ آن وارد مي شود. مهرو امضاي مدير عامل نيز نشان دهنده تاييد كارفرما براي پرداخت حق بيمه و صدور چك بيمه است.

لازم به ذكر است 30% حق بيمه در هر ماه تا ماه بعد فرصت پرداخت دارد و كليه حقوق و مزاياي كاركنان به جز عيدي و ماموريت و حقوق و مزاياي بيشتر از سقف بيمه مشمول قانون بيمه بوده و بايد حق بيمه آن پرداخت گردد.

ثبت حق بيمه در سند حسابداري بدين شرح است.

هزينه حقوق و دستمزد، مزاياي حقوق به تفكيك به عنوان هزينه شركت و هزينه بيمه بدهكار شده و در مقابل حساب هاي پرداختني با معين تامين اجتماعي و طلب كاركنان بستانكار مي شود، تا زمان پرداخت آنها حساب هاي پرداختي بدهكار شود.
بخش هشتم: تنخواه گردان

شركت ها معمولا براي تامين پرداخت هاي جزيي مبلغي را تحت تنخواه گردان در اختيار يكي ازكاركنان مالي قرار مي دهند، تا با رعايت مقررات و آيين نامه هاي داخلي موسسه نسبت به پرداخت هزينه هاي جزيي يا خريد بعضي ملزومات اقدام نمايد.

مبلغ تنخواه گردان متناسب با هزينه ها و يا پرداخت‌هاي جزيي موسسه است و ازشخصي كه تنخواه گردان در اختيار او قرار داده مي شود تضمين لازم دريافت مي گردد. نگهداري حساب تنخواه گردان ، علاوه بر مزيت سهولت پرداخت هاي جزيي، به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي ناشي ازنگهداري مبالغ عمده نيز صورت مي گيرد. بنابراين وجوه تنخواه يكي از الزامات شركت تك تاب است تا پرداخت هزينه ها توسط آنها پرداخت گردد. در شركت 3 تنخواه وجود دارد . يكي ازتنخواه ها درمحل كارخانه قرار دارد. مبلغ اين تنخواه بسيار بالا است زيرا كليه هزينه هاي كارخانه اعم ازهزينه حمل كالاي خريداري

شده، هزينه حقوق و دستمزد كارگران كارخانه، هزينه نگهداري ماشين الات، هزينه آب و برق و ... توسط اين تنخواه پرداخت مي گردد. ليست تنخواه كارخانه همراه با اسناد مثبته آن 3 تا 4 مرتبه در ماه به دفتر مركزي فكس مي شود، تا در دفاتر حسابداري ثبت گردد.

در دفتر مركزي نيز 2 تنخواه وجود دارد. يكي براي خريدهاي آشپزخانه كه هزينه هاي كاملاً جزيي شركت را شامل مي شود و ديگري براي هزينه هاي احتمالي مثل هزينه پيك، خريد لوازم التحرير، تعمير سيستم هاي نرم افزاري و ....

درتهيه ليست تنخواه گردان، هر تنخواه بنا به هزينه هايي كه پرداخت كرده مبالغ آنها را با توضيح آن نوشته و در بالاي مبالغ آنها نام حساب هزينه مربوط را مشخص ميكند تا حسابدارهنگام ثبت آنها مشكلي نداشته باشد. در آخر نيز تنخواهي كه هزينه ها را پرداخت كرده و ليست را تهيه كرده ، ليست را امضا مي كند و پس از تاييد مدير مالي آن را براي ثبت در دفاتر حسابداري به واحد حسابداري ارائه مي دهد.
صورتحساب سرمايه:

تغييرات در سرمايه شركت طي يك دوره مالي معمولاً به دلائل سرمايه گذاري مجدد، برداشت، درآمد و هزينه بوجود مي‌آيد. تغييرات ناشي از درآمد و هزينه و برداشت هر يك جداگانه در حساب هاي مربوط درج و تغييرات ناشي از سرمايه گذاري مجدد مستقيم در حساب سرمايه ثبت مي گردد.

براي آنكه سرمايه مالك در پايان دوره محاسبه شود بايد سرمايه مالك در ابتداي دوره مالي و همچنين تغييرات سرمايه طي دوره مالي در نظر گرفته شود. به اين منظور معمولا در پايان دوره گزارشي به نام «صورتحساب سرمايه» تهيه مي شود. بنابراين صورتحساب سرمايه صورتحسابي است كه تغييرات سرمايه يك شركت را طي يك دوره مالي نشان مي دهد. در اين حال معادله حسابداري مي تواند بدين شرح باشد.

دارايي ها: بدهي ها+ ‌(سرمايه اوليه+ سرمايه گذاري مجدد- برداشت) + (درآمد- هزينه)
ترازنامه:

صورتي است كه اطلاعات مربوط به دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان واحد تجاري را در پايان هر دوره مالي نشان مي دهد.

طبقه بندي اقلام مندرج درترازنامه:

1- دارايي ها:

دارايي ها به 2 دسته جاري و ثابت تقسيم مي شوند.

الف) دارايي هاي جاري:

به اقلامي گفته مي شود كه انتظار مي رود طي يك سال مالي به وجه نقد تبديل شوند يا مصرف گردند يا به فروش برسند. داراييهاي جاري به شرح زير تقسيم بندي شده اند.

1- وجوه نقد: وجوه نقدي، عبارت است از وجوه مربوط به واحدهاي تجاري كه بدون هيچ گونه شرط و محدوديت، قابل دسترسي است و در مبادلات اقتصادي به منظور تحصيل دارايي ها و خدمات، پرداخت بدهي ها و تعهدات و اجراي ساير برنامه ها به كار گرفته مي شود و 3 قسمت زير را شامل شود.

الف) صندوق : اين حساب براي ثبت عمليات جاري دريافت و پرداخت هاي نقدي شركت هايي درنظر گرفته مي شود كه دريافت وجه نقد از مشتريان و پرداخت وجه به صورت نقدي، امري اجتناب ناپذير است واين امر، ناشي از دريافت هاي مكرر در طول روز يا عدم دسترسي به شعبه بانك بوده است.

ب) تنخواه گردان: تنخواه گردان مبلغي است كه براي پرداخت هاي جزيي در اختيار يكي از كاركنان مالي قرار مي گيرد.

ج) بانك: استفاده از سيستم بانكي در واحدهاي تجاري امروزي، يك امر اجتناب ناپذير است و قست اعظم دريافت ها و پرداخت ها از طريق حساب بانك انجام مي پذيرد.

دراصطلاح حسابداري حساب بانك به حساب جاري اطلاق مي شود كه در قالب دسته چك هاي 25-50- يا 100 برگي در اختيار شركت قرار مي گيرد.

2- سرمايه گذاري كوتاه مدت: مبلغي است كه در حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت در بانك واريز مي گردد تا از سود آن به عنوان درآمد غير عملياتي استفاده شود.

3- حساب هاي دريافتني: حساب هاي دريافتني از جمله حساب هاي دارايي جاري است و شامل كليه مطالباتي مي شود كه موسسه بايد در آينده دريافت نمايد. عمده ترين اين مطالبات ناشي از فروش هاي نسيه كالا مي باشد.

4- اسناد دريافتني: هر گاه در مقابل مطالبات ناشي از فروش نسيه كالا از طرف خريدار اسناد قانوني، مانند سفته يا برات دريافت گردد . به آن مطالبات در اصطلاح حسابداري اسناد دريافتني ميگويند.

5- موجودي مواد و كالا: موجودي مواد شامل تعداد موادي است كه براي توليد مصرف خواهد شدو در حال حاضر در انبار كارخانه موجود مي باشد.

موجودي كالا شامل كالاهاي توليد شده كارخانه است كه در انبار است و آماده فروش.

6- سفارشات و پيش پرداخت ها: مبالغي است كه قبل از تحويل كالا ازمشتري، به او پرداخت ميگردد وتا زماني كه كالا دريافت نشده مي توان وجه آن را مسترد كرد.

7- ملزومات: كالاهايي است كه در طي دوره همواره خريداري مي شود و تا پايان دوره مالي مصرف مي گردد. مانند لوازم التحرير

ب) دارايي هاي ثابت:

شامل كليه دارايي هايي است كه عمر مفيد آنها بيش از يك سال باشد و به شرح زير تقسيم بندي مي شوند.

1- سرمايه گذاري بلند مدت: شامل خريد زمين، ساختمان، ماشين آلات و تاسيسات است كه به عنوان دارايي هاي ثابت و اصلي شركت درنظر گرفته مي شود و مبلغ بالايي را به خود اختصاص مي دهند و معرف اعتبار شركت است.

2- اموال، ماشين آلات و تجهيزات: شامل اثاثه و تجهيزات شركت مي شود.

3- دارايي هاي نامشهود: شامل سرقفلي، حق اختراع و ... است كه وجود خارجي نداشته اما ارزش دارند.

كليه دارايي هاي ثابت به جز زمين به تدريج و با گذشت زمان كهنه، فرسوده، قراضه، منسوخ و غير قابل استفاده مي شوند و قيمت آنها كاهش مي يابد. اين كاهش تدريجي قيمت در واقع مربوط به مدت استفاده از دارايي ثابت يا همان عمر مفيد مي باشد. تقليل ارزش دارايي ثابت درمدت عمر مفيد آن را استهلاك مي گويند. اين كاهش ارزش براي شركت ها، يك هزينه محسوب مي شود.

در پايان دوره مالي اين هزينه محاسبه مي شود و در حساب هاي هر دوره مالي انعكاس مي يابد. در محاسبه استهلاك، سه عامل بايد مورد توجه قرار گيرد كه عبارتند از:

1- بهاي تمام شده دارايي ثابت

2- عمر مفيد

3- ارزش اسقاط

استهلاك به يكي از روش هاي خط مستقيم، نزولي و متغير بودن هزينه محاسبه مي شود. اتومبيل هاي بنزيني با 25% روش نزولي، وانت با 30% روش نزولي و اموال و اثاثه و ماشين آلات دفتري و لوازم اداري با 10 سال ، روش خط مستقيم محاسبه مي شوند.

2- بدهي ها:

شامل بدهي هاي كوتاه مدت (جاري) و شامل بدهي هاي بلند مدت مي باشد.

الف) بدهي هاي كوتاه مدت (جاري):

به عنوان تعهدات يك واحد تجاري در نظر گرفته ميشوند كه تسويه آنها در طي يك سال مالي انجام خواهد شد. بدهي هاي كوتاه مدت به شرح زير تقسيم مي شوند.

1- اسناد پرداختني: هر گاه در ازاي خريد دارايي با استفاده از خدمات ديگران سفته‌اي به مبلغ و موعد معين صادر وتسليم شود، در اين صورت اسناد مذكور را اسناد پرداختني مي‌نامند.

2- حساب هاي پرداختني: گاهي اوقات موسسات دارايي ها و خدمات را به طور نسيه خريداري مي كنند. بدين ترتيب كه بدون تسليم سند ياوجهي متعهد پرداخت بهاي دارايي يا خدمات خريداري شده در آينده نزديك مي شوند، اين تعهد ايجاد شده كه جزو بدهي هاي كوتاه مدت طبقه بندي شده است در حساب هاي پرداختني يا حساب بستانكاران منعكس مي شود.

3- پيش دريافت در آمد: اگر از بابت فروش كالا در آينده ، وجوهي ازمشتريان دريافت شود و تحويل كالا به آينده موكول شود، در اين صورت، وجه دريافتي به عنوان پيش دريافت فروش كالا منظور خواهد شد.

4- سود سهام پيشنهادي: مانده سود تقسيمي بين سهامدارن است كه هنوز به آنها پرداخت نشده و جزو بدهي ها در نظر گرفته مي شود.

5- حصه جاري وام هاي بلند مدت: اگر موعد پرداخت قسطي از بدهي هاي بلند مدت در دوره مالي جاري يا آتي فرا رسيده باشد، بايد قسط قابل پرداخت را از بدهي هاي بلند مدت تفكيك و تحت عنوان حصه جاري بدهي هاي بلند مدت پرداختني منظور كرد تا در سررسيد نسبت به پرداخت آن اقدام نمود.
دسته بندی: کارآفرینی » صنایع دستی

تعداد مشاهده: 940 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل:56 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: