خلاصه _کتاب_طرح_ها_و_برنامه_شهرسازی_pdf

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران
سلسله فعالیت های فنی - اجرایی برای رسیدن به هدف مشخص
 مجموعه ای از عملیات و خدمات مشخص و همبسته که با هزینه معین در دوره زمانی و
از قبل تعیین شده )معین( برای رسیدن به هدفی معین انجام میگیرد)تعریف اخیر برای
واژه "برنامه" سازگارتر از واژه طرح است(.طرح محصول فرایند خالقانهای است که به اشکال
مختلف بروز میکند. )خالقیت در آن نقش بسزایی دارد.(
 هر طرح از عوامل گوناگونی تشکیل می گردد و به عبارت بهتر، دارای ویژگیهایی است که
بطور عمده عبارتاند از:
1 .طرح از مجموعهای از خدمات و عملیات مشخص تشکیل شده است؛ مثال طرح احداث یک
بیمارستان که شامل مطالعه، محاسبه مالی و فنی و جز اینهاست.
2 .طرح در زمان معین اجرا میگردد؛ یعنی زمان آغاز و پایان طرح کامال مشخص است.
3 .طرح برای رسیدن به هدف یا هدف های معین در چارچوب هدفهای برنامه، تدوین و اجرا
میشود.
4 .طرح دارای برآورد هزینه است. هزینههای طرح، متناسب با کلیه مراحل و خدمات آن پیش
بینی میشوند.
 معموال هر طرح، دارای چندین پروژه از لحاظ بودجه ای است. پروژه به
دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 918 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.PDF

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:3,204 کیلوبایت

 قیمت: 29,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  سلسله فعالیت های فنی - اجرایی برای رسیدن به هدف مشخص
   مجموعه ای از عملیات و خدمات مشخص و همبسته که با هزینه معین در دوره زمانی و
  از قبل تعیین شده )معین( برای رسیدن به هدفی معین انجام میگیرد)تعریف اخیر برای
  واژه "برنامه" سازگارتر از واژه طرح است(.طرح محصول فرایند خالقانهای است که به اشکال
  مختلف بروز میکند. )خالقیت در آن نقش بسزایی دارد.(
   هر طرح از عوامل گوناگونی تشکیل می گردد و به عبارت بهتر، دارای ویژگیهایی است که
  بطور عمده عبارتاند از:
  1 .طرح از مجموعهای از خدمات و عملیات مشخص تشکیل شده است؛ مثال طرح احداث یک
  بیمارستان که شامل مطالعه، محاسبه مالی و فنی و جز اینهاست.
  2 .طرح در زمان معین اجرا میگردد؛ یعنی زمان آغاز و پایان طرح کامال مشخص است.
  3 .طرح برای رسیدن به هدف یا هدف های معین در چارچوب هدفهای برنامه، تدوین و اجرا
  میشود.
  4 .طرح دارای برآورد هزینه است. هزینههای طرح، متناسب با کلیه مراحل و خدمات آن پیش
  بینی میشوند.
   معموال هر طرح، دارای چندین پروژه از لحاظ بودجه ای است. پروژه به مجموعه عملیاتی
  گفته میشود که در زمان مشخص و با هدف مشخص و با صرف منابع معین، به منظور
  تولید )اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی( صورت میگیرد.
   هر طرح می تواند در قالب ها و مقیاس های مختلفی مطرح گردد، که از آن جمله می توان
  به قالب های ملی و استانی و خاص ناحیه ای اشاره دار